English

Licht aan de bodem

Het lichtklimaat is een belangrijke factor voor de vestiging en groei van macrofyten. Voor vestiging door kieming vanaf de bodem is immers licht nodig als belangrijke stimulerende factor. Wanneer 4% van het licht aan het oppervlak de bodem weet te bereiken (en dus niet uitdooft) is dit voldoende voor de kieming van waterplanten.

Het percentage licht op de bodem kan worden berekend met de extinctiecoëficiënt en de waterdiepte volgens onderstaande formule voor het bepalen van de straling op diepte z :

Iz = I0 * e(-K*d)

Het percentage licht op de bodem is Iz / I0 * 100%

Waarin:

Gemeten extinctie is afgestemd op het voor fytoplankton en waterplanten gevoelige spectrum van het licht (PAR: Photosynthetic Active Radiation 400-700 nm). Daarom levert gemeten extinctie een betrouwbaardere maat voor de mogelijkheden primaire productie dan het doorzicht. Voor empirische relaties over primaire productie en kieming van zaden kan daarom ook beter worden uitgegaan van extinctie.

Dat doorzicht nog veel gebruikt wordt komt -behalve dat het een aansprekende maat is- ook door het gebrek aan extinctiemetingen of betrouwbare berekeningen ervan en door het feit dat Secchi-schijfmetingen gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden.STOWA