English

Welkom

Deze web applicatie berekent lichtkarakteristieken zoals uitdoving (Extinctie), doorzicht (Secchi diepte) en licht aan de bodem (bodemlicht) op basis van in water gemeten stoffen. De berekening geeft inzicht in de bijdrage die verschillende in water aanwezige stoffen hebben aan de uitdoving van het licht onder water. Daarmee kunnen maatregelen die de waterkwaliteit beïnvloeden in principe (lees beperking) worden beoordeeld op het effect dat ze hebben op het lichtklimaat in het water. Licht onder water is een van de belangrijke ecologische sleutelfactoren(ESF2).

Het resterende licht aan de bodem wordt gepresenteerd als percentage van het invallende licht aan het wateroppervlak. Voor de ontwikkeling van waterplanten is een percentage van 2-10% licht aan de bodem nodig. Deze rekenmodule gebruikt 4% als kritische ondergrens (van den Berg, 2003).

Het rekenmodel van deze web applicatie is gebaseerd op het model UITZICHT (Buiteveld, 1995) en berekent onderwaterlicht op basis van de spectrale eigenschappen van licht en de absorptie en reflectie van water en de daarin aanwezige optisch actieve stoffen.

De module is door Deltares gebouwd in opdracht van STOWA. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

Welke invoer is nodig?

Naast waterdiepte gebruikt het rekenmodel de vier onderstaande variabelen.

Voer karakteristieke waarden voor een bemonsteringslokatie in de de geel gekleurde velden in. De applicatie kan de verplichte invoer herleiden uit andere metingen. Voer deze desgewenst de blauw gekleurde velden in en gebruik dan de knop "Maak invoer voor UITZICHT".

Specifieke optische eigenschappen verschillen per meer of watertype (Bakema, 1988 en Hekkink en Blom, 1994). De applictie maakt default gebruik van een set parameters die Buiteveld rapporteert voor het IJsselmeer, daarnaast kan de set van een van de voorbeeld meren die Buiteveld rapporteert (Markermeer, Wolderwijd en Volkerak) worden gebruikt.

Waterdiepte [m] 
Zwevendstofconcentratie (seston) [mg/l] 
Percentage gloeirest in zwevend-stof [%] 
Chlorofyl-α concentratie [µg/l] 
Opgelost organisch koolstof (DOC) [mg/l] 
..... gebruik de gegevens van een voorbeeldmeer 
Detritus [mg/l] 
Gloeirest [mg/l] 
Absorptie humuszuren bij 380nm [m-1

Vrije uitvoer, bijvoorbeeld locatie
Vrije uitvoer, bijvoorbeeld datum

Uitvoer

Doorzicht diepte :  dm
Licht op de bodem :  %
Extinctie voor 4% bodemlicht : m-1
Diepte waar 4% licht is :  m
Diepte waar 10% licht 550nm is:  m
██Variable 10.0m-10 %
██Variable 20.0m-10 %
██Variable 30.0m-10 %
██Variable 40.0m-10 %
██Variable 50.0m-10 %

 Kritische ondergrens
      waterplanten (4% licht)

 % licht (voldoende voor
      waterplanten)

 % licht (onvoldoende voor
      waterplanten)


STOWA